Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de AriVe Accountant en Adviseur internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement
  AriVe Accountant en Adviseur mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
  Op grond van deze wet heeft AriVe Accountant en Adviseur de plicht om haar klanten:
  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door AriVe Accountant en Adviseur worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
  AriVe Accountant en Adviseur vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft AriVe Accountant en Adviseur in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens AriVe Accountant en Adviseur expliciet om uw toestemming moet vragen.
 2. De persoonsgegevens die AriVe Accountant en Adviseur gebruikt en het doel van het gebruik AriVe Accountant en Adviseur verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van AriVe Accountant en Adviseur, de website bezoekt van AriVe Accountant en Adviseur of contact met ons opneemt. AriVe Accountant en Adviseur verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadresen IP-adres. Verzorgt AriVe Accountant en Adviseur de administratie voor u of uw werkgever dan verzamelt AriVe Accountant en Adviseur mogelijk ook uw BSN-nummer.
  Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • de overeenkomst die klanten met AriVe Accountant en Adviseur sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • onze dienstverlening te kunnen leveren;
  • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
  • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
  IP-adressen/cookies
  AriVe Accountant en Adviseur houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
  • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
  • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
  • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
  • het productaanbod te verbeteren.
  Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
  Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
 3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  AriVe Accountant en Adviseur verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de AriVe Accountant en Adviseur organisatie, tenzij:
  • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die AriVe Accountant en Adviseur met u heeft gesloten;
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).
 4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
  • AriVe Accountant en Adviseur verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
  • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van AriVe Accountant en Adviseur worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door AriVe Accountant en Adviseur beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
  • de medewerkers van AriVe Accountant en Adviseur hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan AriVe Accountant en Adviseur verstrekte persoonsgegevens;
  • AriVe Accountant en Adviseur heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. AriVe Accountant en Adviseur hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal AriVe Accountant en Adviseur zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 5. Uw rechten als betrokkene
  • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
  • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@ariveaccoutants.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van AriVe Accountant en Adviseur.